Vi finns online med alla svar du behöver.

SKYDD FÖR KUNDERNAS INSATTA MEDEL

Under vår licens måste vi upplysa kunder vad som händer med medel som vi håller på ditt konto, och i vilken utsträckning dessa medel skyddas i händelse av konkurs. http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx

Vi håller kundernas insatta medel avskilda från bolagets medel på bankkonton som finns hos våra betalningsförmedlare. Dessa medel är inte skyddade vid händelse av konkurs. Detta möter spelkommissionens krav på segregering från kundernas medel på nivån: grundsegregatation.

Sätt in nu för att ta del av din bonus

1

Öppna konto

2

Gör insättning

3

Begär din bonus

VÄNLIGEN UPPGRADERA DIN WEBBLÄSARE

Det finns en ny version av din webbläsare. Uppgradera till den senaste versionen och surfa snabbare och säkrare!

Klicka här för att läsa om hur du gör
 • Regler för Sportsbook

  1. Regler för Betsafe Odds
  2. Villkor
  3. Cashout
  4. Allmänna regler
  5. Ej genomförda event
  6. Annulleringar
  7. Ändring av spelplats
  8. Dött lopp
  9. Uteblivande
  10. Uppskjutna evenemang
  11. Livebetting
  12. Oddsformat
  13. Långtidsspel/Vinnare
  14. Övrigt
  15. Kategorispecifika regler

  1. Regler för Betsafe Odds

  Reglerna och föreskrifterna är uppdelade i allmänna och kategoriska för att underlätta förståelsen. Med regler och föreskrifter åsyftas både de allmänna och de kategoriska reglerna och föreskrifterna.

  Det är mycket viktigt att du är införstådd med dessa. Utöver detta ska också de Event-/Marknadsspecifika regler som återfinns under Event/Marknad ses som en del av dessa regler och föreskrifter.

  Alla regler och föreskrifter är en del av avtalet mellan dig och oss. Villkor ska tillämpas och alla definitioner från dessa villkor ska gälla för dessa regler och föreskrifter.

  Finns skiljaktigheter mellan den ursprungliga engelska versionen och den översatta versionen av denna text skall den engelska versionen råda.

  2. Villkor

  Betsafe ansvarar inte för överföringsfel av speldata och resultat. Inga anspråk för skada kan i något fall göras på grund av felaktig, fördröjd, manipulerad eller missbrukad dataöverföring via internet eller på andra överföringsfel av data och resultat.

  Betsafe har efter eget gottfinnande rätten att ändra uppenbara fel och utföra de handlingar som krävs för att tillhandahålla en rättvis tjänst till sina kunder. Uppenbara fel kan vara felaktigt publicerad information i avseende på en match, t.ex. omvända handikapp, fel lag eller deltagare, felaktiga tidpunkter eller tekniska fel etc.

  Vi förbehåller oss också rätten att ändra uppenbara fel vid inmatningen av spelodds och/eller även spelresultat efter avslutat spel – eller att förklara drabbade spel ogiltiga. Det är kundens ansvar att se till att de placerar sina spel korrekt.

  Det är inte tillåtet att lägga spel som har ett samband på samma kupong. Den här typen av spel kan dömas ogiltiga även efter fastställda slutresultat.

  Den spelade kunden är ansvarig för sekretessen kring de personliga kontouppgifterna och åtkomstinformation. Betsafe ansvarar inte för spel placerade av tredje part som får tillgång till denna information eller annan manipulering av kontot på grund av kundens vårdslöshet.

  Ansvaret åligger kunden att rapportera felaktigt utbetalade summor till dennes konto. Alla vinster som förekommer under sådana felaktigheter är ogiltiga oavsett hur de uppstått.

  Spelet är ogiltigt om aktuellt datum eller tid för spelet eller nödvändig personlig information saknas på grund av överföringsfel. Spelets insats betalas då tillbaka. Spel som accepteras efter ett lopp, match eller annan händelse redan startat förklaras också ogiltiga.

  Minsta tillåtna satsning per spel är 1 kr. Maximal vinst per kund är begränsad till per satsning, dag och vecka.

  Se följande tabell över gränserna för respektive valuta.

  ValutaMaximal vinst per satsningMaximal vinst per dagMaximal vinst per vecka
  Euro100,000250,000500,000
  GBP100,000250,000500,000
  SEK1,000,0002,500,0005,000,000
  NOK1,000,0002,500,0005,000,000
  DKK900,0002,250,0004,500,000
  USD120,000300,000600,000
  CAN$120,000300,000600,000
  BRL$70,000175,000350,000
  TRY200,000500,0001,000,000
  PLN300,000750,0001,500,000
  CZK725,0001,812,5003,625,000
  HUF8,000,00020,000,00040,000,000


  Om en användare lägger flera identiska spel (också kombinationer av enkla och multipla spel) där den totala vinsten överstiger vinstgränsen per spel, så har Betsafe rätt att reducera insatsen i enlighet med vinstgränserna.

  Vid bedrägeri eller försök till bedrägeri i synnerhet vid spelplacering kommer kunden omedelbart få sina rättigheter indragna.

  Spel från bookmakers eller andra agenter accepteras inte. Spel där användaren själv deltar i det aktuella idrottsevenemanget (t.ex. som utövare, ägare, tränare eller funktionär till deltagande klubb) är inte tillåtna. Om denna bestämmelse inte följs har Betsafe rätten att neka utbetalning av eventuell vinst eller makulera spelet eller spelen även efter att spel har avgjorts.

  Om en händelse inträffar som är oklar eller som inte täcks av reglerna och föreskrifterna inklusive de specifika reglerna för Event och Marknad, förbehåller sig Betsafe rätten att bestämma resultatet från fall till fall.

  Alla spel som skickas för manuell granskning kan avslås, delvis accepteras eller accepteras i helhet oberoende av hur begäran är gjord. Betsafe reserverar sig rätten att avgöra alla spelgränser för alla enskilda kunder och spel.

  3. Cashout

  Vi kan, om vi så önskar, låta dig lösa in en utbetalning för ett spel innan resultatet har fastställts för den händelse som spelet placerats på (Cashout).

  Det är möjligt att Cashout endast är tillgängligt via internet-, iPhone- och Android-appen på utvalda marknader för livespel och spel före matchstart. Det är möjligt att Cashout inte är tillgängligt vid alla tidpunkter.

  Cashout är endast tillgängligt för spel till fasta odds.

  Cashout är inte tillgängligt för:
  • spel som placerats med gratisspel eller riskfria spel; eller
  • multipla spel, såvida inte alla enskilda lopp, matcher och händelser som ingår i spelet är tillgängliga för Cashout.
  • systemspel.

  En förutbestämd utbetalningssumma (ett Cashout-pris) kan erbjudas utifrån gjorda val, mottagna priser och den aktuella statusen för speltransaktionen.

  Det är möjligt att Cashout inte är tillgängligt för vissa spel som placerats före matchstart, om eventet eller matchen redan har påbörjats (är live). Vad gäller multipla spel kan Cashout vara otillgängligt om något att spelen placerats före match-start och det aktuella eventet eller den aktuella matchen redan har påbörjats (är live).

  För att casha ut ett spel måste du välja ”Bekräfta Cashout” eller ”Bekräfta (en Cashout-begäran). Det går inte att avbryta en Cashout-begäran efter det att den bekräftats.

  Vi kan helt efter egen bedömning välja om en Cashout-begäran ska accepteras eller inte. En Cashout-begäran kan nekas av flera anledningar. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, att oddsen förändrats eller att den aktuella händelsen utgått (detsamma gäller om ett eller flera av eventen i ett multipelt spel utgått).

  Om en Cashout-begäran av någon anledning inte accepteras, kommer ett meddelande att visas som berättar att Cashout-begäran nekades. Eventuellt erbjuds även ett nytt Cashout-pris. Om ingen ny Cashout-begäran skickas in till det nya Cashout-pris som erbjuds, kommer originalspelet att fastställas enligt de ursprungliga odds och instruktioner som angavs när spelet först accepterades.

  När en Cashout-begäran har accepterats händer följande:
  • ditt ursprungliga spel avslutas (cashas ut);
  • vi betalar ut Cashout-priset;
  • det ursprungliga spelet anses fastställt och vi kommer inte att ha något ytterligare ansvar gentemot dig vad gäller det ursprungliga spelet. Du kommer inte att få någon utbetalning, utdelning eller återbetalning vad beträffar det spel som cashats ut; och
  • du kommer inte att berättigas ytterligare förmåner eller åläggas med ytterligare förpliktelser i samband med den händelse eller de händelser som du placerat ditt ursprungliga spel på, oberoende av huruvida den eller de inträffar eller inte.

  Att en Cashout-begäran accepteras innebär inte att ett nytt spel placeras, utan att du beslutat att avsluta ditt ursprungliga spel i förtid.

  Cashout-priset inkluderar din ursprungliga insats. Cashout-priset är inte förhandlingsbart och kommer inte att överskrida den avkastning som ursprungligen uppskattades.

  Du kommer inte att vara berättigad till bonusar eller andra kampanjerbjudanden knutna till spel som cashats ut.

  Spel som cashas ut kommer inte att räknas gentemot omsättningskraven för bonusar, belöningar, priser, eller olika uppdrag som måste utföras för att uppfylla kraven för en kampanj eller ett erbjudande.

  Om en Cashout-begäran accepteras av misstag (samt om ett inkorrekt Cashout-pris erbjuds) eller en felaktig summa krediteras till ditt konto i samband med att ett spel cashas ut, förbehåller vi oss rätten att helt efter egen bedömning utföra de justeringar som krävs på kontot för att åtgärda misstaget eller korrigera den felaktiga krediteringen. Sådana åtgärder och korrigeringar kan innebära:
  • att den begärda Cashouten utförs med en utbetalningssumma som motsvarar det Cashout-pris som hade varit tillgängligt om misstaget inte hade inträffat; eller
  • att Cashout-begäran upphävs och spelet fastställs enligt de instruktioner som angavs för det ursprungliga spelet.
  Om en sådan justering skulle leda till att saldot på kontot blir negativt har vi rätt att, som en fordran, avkräva dig den summa som saknas på kontot.

  Vi reserverar oss rätten att avbryta, justera, begränsa eller upphäva vårt erbjudande om Cashout när som helt, på alla marknader och till alla kunder, utan att uppge en anledning och utan att underrätta om detta i förväg, även i de fall då kunder tidigare blivit informerade om att Cashout ska vara tillgängligt. Vi ansvarar inte för eventuella förluster som uppstår i samband med att Cashout är otillgängligt för en kund, inte heller i de fall då det tidigare framgått att Cashout ska vara tillgängligt för ett visst evenemang eller under en viss tidpunkt.

  Vi reserverar oss rätten att helt efter egen bedömning ogiltigförklara det ursprungliga spelet som cashats ut, samt att neka Cashout på ett spel och att kräva återbetalning av alla eventuella summor som vi betalat ut i samband med det ursprungliga spelet (inklusive Cashout-priset) när:
  • vi har skäl att misstänka att ett spel eller en Cashout-begäran gjorts av en individ eller en grupp (inklusive, men inte begränsat till, släktingar, organisationer, bookmakers och dessas anställda) vars handlingar syftat till att idka bedrägeri mot oss; eller
  • det ursprungliga spelet eller Cashout-begäran gjordes efter det att evenemanget i fråga redan hade avslutats; eller
  • vi, i enlighet med dessa regler, har andra giltiga skäl att ogiltigförklara det ursprungliga spelet eller att kräva återbetalning.

  Du medger och accepterar att det finns omständigheter inom och utom vår kontroll som kan förhindra, hindra och försena möjligheterna att genomföra en Cashout, samt att vi inte är ansvariga för de eventuella förluster som en person ådrar sig eller drabbas av i samband med eller på grund av att:
  • en Cashout är otillgänglig eller försenad; och/eller
  • du, en annan kund eller en annan tredje part genomfört eller underlåtit att genomföra en viss handling, vare sig av oaktsamhet eller med avsikt, i samband med en Cashout.

  Vi ansvarar inte för eventuella förluster som kan förekomma i samband med att en kund använder vår Cashout-funktion, eller i samband med att vi accepterar eller nekar en Cashout-begäran.

  Om en kund placerar ett spel på en marknad där Cashout inte var tillgängligt vid den tidpunkt då kunden placerade spelet, kommer kunden inte att kunna göra en Cashout-begäran för spelet i fråga, även om Cashout i efterhand blir tillgängligt på den aktuella marknaden.

  Resultattjänster och andra informationstjänster från tredje part är endast menade att erbjuda vägledning. Vi tar inget ansvar för spel som cashas ut på grund av den information som dessa tjänster erbjuder.

  4. Allmänna regler

  Om inget annat är angivet i regler och föreskrifter nedan eller i de Event-/Marknadspecifika regler under sagd kategori på hemsidan, är det beslutet från det officiella beslutande organet som fastställer slutresultatet vid kl. 00:00 (lokal tid dagen efter att eventet ägde rum). Diskvalificeringar eller andra ändringar i efterhand som påverkar spelresultatet är irrelevanta om ett officiellt resultat redan finns.

  Betsafekommer att försöka stänga spel och fastställa resultat så snart som möjligt efter dess slut, men ger inga garantier för maximal tidsfördröjning. Då resultat för spel föreligger innan ett event avslutats fastställs resultatet enligt våra regler även om eventet har avbrutits eller dess varaktighet av någon anledning kortats.

  Se till att kontrollera din kupong innan du bekräftar spelet. Vi kan tyvärr inte behandla förfrågningar om makulering av spel som lagts av misstag.

  I fall med motsägelser mellan reglerna och föreskrifterna och andra delar av kundavtalet gäller följande prioritetsordning (där 1 går först etc.):

  1. Event-/Marknadspecifika regler
  2. Regler och föreskrifter
  3. Villkor

  5. Ej genomförda event

  Om en spelhändelse blir avbruten gäller det aktuella resultatet vid den tidpunkten, om minimikraven för sporten uppfylls eller ett officiellt resultat fastslås inom 36 timmar. Marknader på händelsen som redan är bestämda är giltiga, t.ex. halvtidsresultat på en match som avbröts i andra halvlek. Alla andra marknader på händelsen får sina odds satta till 1,00.

  6. Annulleringar

  Alla spel i samband med ett annullerat event är ogiltiga, satsningarna återförs till inblandade parter. Multipla spel kommer omräknas och exkludera de annullerade eventen.

  7. Ändring av spelplats

  Endast om spelplatsen är ändrad till det ursprungliga bortalagets hemmahall/arena renderas alla spel ogiltiga. Flyttas eventet till en annan spelplats är alla spel fortfarande giltiga. Denna regel gäller endast för event där lagen har en hemmahall/arena.

  8. Dött lopp

  Skulle två eller fler deltagare förklaras som vinnare i ett event, delas oddsen för dessa deltagare med antalet deltagare som är inblandade i det oavgjorda scenariot.

  9. Uteblivande

  Om en deltagare inte deltar i ett särskilt event är alla spel fortfarande giltiga om inte eventet som sådant på grund av detta avbryts. Exempel: Om Usain Bolt inte deltar i Världsmästerskapen, är alla spel relaterade till Usain Bolt som vinnare fortfarande giltiga för outright spel.

  10. Uppskjutna evenemang

  Spel på avbrutna eller uppskjutna matcher och evenemang som inte startat inom 12 timmar efter officiell utsatt starttid förklaras ogiltiga.

  11. Livebetting

  Betsafe förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spel som lagts vid ett felaktigt odds på grund av fördröjningar i Liveuppdateringen av ett event där ett lag har skaffat sig ett märkbart övertag. Vi reserverar oss också rätten att pausa satsningar under ett event på grund av överföringsfel eller andra tekniska problem, samt om bedrägeri misstänks. Deadline för att lägga spel kan variera mellan olika event. Vi tolererar inte avsiktliga och upprepade placeringar av sena spel, detta kommer att anses som bedrägeri och vi tar åtgärder därefter. Vi tar inget ansvar för felskrivningar, värderings- eller överföringsfel. Vi förbehåller oss rätten att rätta uppenbara fel vid inmatning av odds och/eller värdering av spelresultat även efter ett event – eller att förklara drabbade spel ogiltiga. Betsafe tar inget ansvar för noggrannheten av liveresultat, statistik eller annan information/data vi tillhandahåller för livebetting.

  Acceptera oddsändringar för Livebetting

  Som kund har du valmöjligheten att acceptera ändrade odds på livebetting, vilket underlättar. Det är synnerligen användbart vid spel på mer än ett event samtidigt. Genom att göra följande accepterar du ändringar av odds på din kupong och överenskommelsen kommer att loggas. Aktuell status ser du på din kupong så se till att du undersöker den ordentligt innan du bekräftar spelen på den. För att acceptera alla oddsändringar på din kupong, från det att kupongen är skickad till det att kupongen bekräftats, välj ”Acceptera alla odds” på kupongen. Detta kan resultera i högre eller lägre odds och inställningen kommer vara gällande tills det att du inaktiverar den eller att dina förinställda inställningar nollställs.

  12. Oddsformat

  Som kund har du möjligheten att välja det oddsformat du föredrar mellan decimaler, bråk och amerikanska odds. Så snart detta format är sparat när du är inloggad, sparas det i inställningarna i din webbläsare. Notera dock att alla uträkningar på utbetalningar använder decimalformatet. Decimalformatet kommer alltid att vara lika eller större än de andra tillgängliga formaten vilket resulterar i högre eller likvärdig utbetalning.

  13. Långtidsspel/Vinnare

  Det ges ingen återbetalning för deltagare som inte startar eller olistade vinnare. För "Platsspel" gäller inte "Dött lopp-regeln" och vinnande spel betalas ut till det listade oddset oavsett om det finns fler vinnande deltagare än antal placeringar. Om det finns fler än en vinnare i ett "vinnarspel" eller "gruppvinnare" gäller "Dött lopp-regeln".

  14. Övrigt

  Betsafe förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande förklara ett spel ogiltigt, helt eller delvis, om det är uppenbart att: resultatet på ett event blir allmänt känt innan det är slutfört, eller spel har lagts och/eller accepterats på grund av fel.

  15. Kategorispecifika regler

  Se till att du är medveten om alla regler och föreskrifter som tillämpas på alla spel hos Betsafe (se ovan).

  1. Alpin skidåkning
  2. Bågskytte
  3. Amerikansk fotboll
  4. Friidrott
  5. Australiensisk fotboll
  6. Badminton
  7. Bandy
  8. Baseball
  9. Basket
  10. Strandfotboll
  11. Beach-volleyboll
  12. Skidskytte
  13. Boxning
  14. Kanot/Kajak
  15. Cricket
  16. Längdskidor
  17. Curling
  18. Cykel
  19. Dart
  20. Simhopp
  21. Ridsport
  22. Fäktning
  23. Landhockey
  24. Innebandy
  25. Fotboll
  26. Formel 1
  27. Futsal
  28. Golf
  29. Gymnastik
  30. Handboll
  31. Hästkapplöpning
  32. Ishockey
  33. Indy Car
  34. Judo
  35. Lacrosse
  36. Mixed Martial Arts
  37. Motorcykel
  38. Motorsport
  39. Nordisk kombination
  40. Orientering
  41. Pesäpallo
  42. Femkamp
  43. Biljard
  44. Rally
  45. Rodd
  46. Rugby Union
  47. Rugby League
  48. Segling
  49. Skytte
  50. Backhoppning
  51. Snooker
  52. Snowboard
  53. Skridskoåkning
  54. Speedway
  55. Simning
  56. Taekwondo
  57. Bordtennis
  58. Tennis
  59. Trav
  60. Volleyboll
  61. Vattenpolo
  62. Segelsport
  63. Näringsliv och politik
  64. Underhållning
  65. Poker
  66. eSports


  1. Alpin skidåkning
  I slalom och storslalom måste båda åken genomföras för att spelet ska gälla och för att ett ”head to head”-spel ska gälla måste åtminstone en av åkarna slutföra båda åken. I störtlopp och Super-G måste båda åkarna lämna startgrinden för att spelet ska gälla, klarar ingen av åkarna att slutföra loppet är spelet ogiltigt.

  Långtidsspel: Om någon deltagare/något val av någon anledning inte startar i ett vintersportevent är spelet förlorat även om eventet slutförs. Inga återbetalningar för icke startande.

  Uppskjutet långtidsspel/Omgjort event: Alla spel gäller om eventet skjuts upp och genomförs på nytt på samma plats inom de närmaste två kalenderdagarna. Om ett event flyttas till annan plats kommer spelet ogilitigförklaras.

  Alla spel avgörs enligt den arrangerande organisationens officiella regler (FIS, IBU eller annan officiell organisation).

  2. Bågskytte
  Vinnaren bestäms enligt den officiella resultatlistan försedd av den Internationella olympiska kommitténs (IOK) vid tiden av medaljpresentationen. Diskvalificeringar gjorda i efterhand kommer inte att påverka lagt spel.

  3. Amerikansk fotboll
  Match som senarelagts eller avbrutits kommer att bli ogiltig om den inte schemaläggs och genomförs inom samma vecka enligt NFL-spelprogrammet. Om exempelvis en match som schemalagts att spelas vecka 10 på en söndag planeras om till måndag till onsdag och är en del av spelprogrammet för vecka 10 gäller spelet. Om matchen senareläggs senare än onsdag blir den del av en annan vecka i spelprogrammet och spel blir ogiltiga.

  Alla matcher inkluderar övertid om inget annat anges. Minst 55 minuter av matchen måste ha spelats för att spel skall anses giltiga. Är detta inte fallet är alla spel ogiltiga och oddsen sätts till 1,00. Om en match slutar oavgjort efter övertid, så kommer moneyline-spel att ogiltigförklaras och oddset sätts till 1,00. Alla andra spel avgörs enligt det slutliga resultatet.

  Spel på AFC/NFC conference vinnare bestäms av vilket lag som går vidare till Super Bowl.

  NFL divisions vinnare bestäms av vilka lag som anses vara vinnare av respektive division enligt NFL.com vid slutet av ordinarie säsong för NFL.

  Halvtid/full tid, halvlek med flest poäng, quarter med flest poäng – Dessa spelgrupper inkluderar inte övertid för att bestämma resultatet.

  Endera laget gör poäng 3 gånger i rad – Spela på om endera laget kommer att göra poäng tre gånger i rad utan att motståndarna gör poäng i mellan. Safety, field goal eller touchdown räknas som poänggivande spel. PAT:s (Point after Touchdown) och 2-poängsomvandlingar räknas inte som poängivande spel utan är inkluderat i Touchdown eftersom de följer efterpå en Touchdown.

  Spelarspecialer
  För spelarspecialer måste alla spelare i spelet delta i matchen för att spelet ska gälla. Första och sista poänggörare är undantaget när det inte utgår återbetalning för spelare som inte startar.

  Fantasimatcher:
  I Fantasimatcher tävlar två lag enbart virtuellt.
  Vinnaren är det lag som gör flest poäng på aktuell matchdag mot en riktig motståndare inklusive övertid. Obs: endast antalet poäng räknas, vinst eller förlust är irrelevant.

  Exempel:
  Fantasimatch: Atlanta – San Francisco;
  Riktiga matcher: Atlanta – New York Jets: 24 – 13 och San Francisco – Baltimore: 30 – 33. Resultatet i fantasimachen blir Atlanta – San Francisco 24 – 30; San Francisco är vinnande valet.

  NFL Draft Special
  Spelarpositioner till NFL-draften kommer bestämmas enligt de positioner som annonseras i själva draften.

  4. Friidrott
  Vinnaren bestäms av officiella resultatlistan, dött lopp-regeln gäller. I Head-to-heads vinner den spelare som har bästa finalposition. Om den ena deltagaren går längre än den andra så är den som når längst vinnare. Om båda deltagarna slås ut i samma skede, exempelvis om båda misslyckas med att gå vidare från kvartsfinalen, räknas insatserna som ogiltiga och oddsen sätts till 1.00. Om en deltagare inte deltar (no show) kommer alla head to head-spel med denna deltagare att annulleras, däremot kvarstår långtidsspel.

  5. Australisk fotboll
  Vinnaren bestäms enligt den officiella resultatlistan. Regeln för dött lopp gäller.

  6. Badminton
  Vinnaren bestäms enligt den officiella resultatlistan för eventet. Om något specifikt event avbryts eller senareläggs fortsätter spelen gälla förutsatt att eventet slutförs på samma plats och inom 36 timmar.

  Matchvinnare och Handikapp: Om någon deltagare drar sig ur, är alla spel på matchvinnare och handikapspel ogiltiga.

  Om en anmäld deltagare inte startar i en singel- eller dubbelmatch kommer spel på matchen i fråga att bli ogiltiga. Alla spel på resultat i lagmatcher påverkas dock inte av utbytta deltagare eller ändringar i lagens deltagartrupp. Alla spel gäller för resultat i lagmatch, även om en eller flera individuella matcher avgörs på walkover på grund av att deltagare dras tillbaka.

  Över/under: Om någon deltagare drar sig tillbaka blir spel på över/under ogiltiga om inte matchen gått så långt att resultat föreligger då detta resultat gäller.

  Outright: Inga återbetalningar för deltagare som inte startar. Regler för dött lopp gäller.

  7. Bandy
  Minst 80 minuter av matchen måste ha spelats för att spel ska anses giltiga. Alla spel gäller för normal matchtid om inget annat anges. Om matchen spelas över 3 perioder i stället för 2 halvlekar ska resultatet efter 45 minuter räknas som halvtidsresultat för alla spelgrupper. Om matchen senareläggs eller avbryts blir alla spel ogiltiga om den inte spelas färdigt inom 36 timmar från ursprunglig starttid.

  Spelarspecialer:
  Alla spelare i en spelarspecial måste delta i matchen, annars anses spelen vara ogiltiga.

  8. Baseball
  Matcher som inte startar inom 12 timmar efter utsatt starttid kommer att skjutas upp och insatsen återbetalas. En match blir officiell så snart 5 innings har spelats (4,5 om hemmalaget leder). Placerade spel på Totalt antal "runs" och Lagtotaler gäller om minst 9 innings har spelats (8,5 om hemmalaget leder) eller om resultatet av det placerade spelet redan är bestämt när matchen avslutas. Om en match av någon anledning skulle sluta lika, anses placerade spel som ogiltiga och oddset sätts till 1,00. Alla placerade spel inkluderar extra innings. Om en match i slutspelet är uppskjuten och sen återupptas inom 120 timmar efter uppskjutandet kommer alla placerade spel att gälla och fastställas när matchen har avslutats.

  Första kastare ("Starting pitchers"):
  Vilken pitcher som startar en baseballmatch visas endast i informationssyfte. Pitchers som du kan se i din spelhistorik eller på din spelkupong påverkar inte ditt spel och alla spel kvarstår som giltiga oavsett om pitchern startar matchen eller inte.

  Spelarspecialer:
  Alla spelare inblandade i en spelarspecial måste spela matchen för att placerade spel ska gälla. För kastare ("pitchers") gäller att de måste kasta minst ett kast och för en slagman ("batter") gäller att de måste finnas i startuppställningen och måste slå minst en slagrunda ("plate appearance"). För alla matcher där 9 innings (8,5 om hemmalaget leder) inte avslutats kommer alla spelarspecialare att anses ogiltiga, såvida inte resultatet redan bestämts. Resultatet kan bestämmas om det går över 9 innings eller om spelaren tas bort från matchen innan den är slut.

  För alla placerade spel som gäller totalt antal baser ("bases") krediteras en slagman följande:

  Singel = 1 bas
  Dubbel = 2 baser
  Trippel = 3 baser
  Homerun = 4 baser

  Att nå en bas som ett resultat av "walks", "hit by pitch", "error", "balk", "fielders choice", "passed ball", "wild pitch" eller "interference" räknas inte gentemot totalt antal baser.

  Specialspel/Props:
  Alla specialspel eller "props" i anslutning till första inning bestäms så snart första inning är slutförd. Om resten av matchen ställs in, skjuts upp eller avbryts påverkar det inte vadet
  Alla specialspel eller "props" i anslutning till vem som gör poäng först bestäms av vem som gör poäng först. Om resten av matchen ställs in, skjuts upp eller avbryts har ingen betydelse.

  Spel i grundserien:
  Alla schemalagda matcher i en serie måste spelas inom 24 timmar efter att den senaste matchen i serien ursprungligen var schemalagd. Om någon match i serien inte avslutas under denna tidsram kommer alla placerade spel i serien att anses ogiltiga. Alla matchresultat måste bli officiella för att placerade spel ska gälla. Första kastare ("Starting pitchers") har ingen betydelse för seriespel.

  Internationell baseball:
  Alla matcher som avslutas baserat på "Mercy-regeln" gäller, oavsett hur många innings som har spelats.
  Grand Salami: Minst 8,5 innings måste ha spelats i alla matcher för att placerade spel ska gälla. Om en match skjuts upp, blir placerade spel ogiltiga såvida inte matchen spelas färdigt inom 12 timmar från den ursprungliga startiden. Alla placerade Grand Salami-spel gäller, oberoende av kastarförändringar under dagen i fråga. Om totala runs för Över/under-marknad spelas och redan är över utan uppskjuten match kommer placerade spel att gälla.

  9. Basket
  Spel bestäms och fastställs på det officiella slutresultatet av hela matchen inklusive övertid. Slutresultatet i matchen fastställs endast om matchen i sin helhet är genomförd. Spel som kräver att full speltid genomförs på en match som avbryts är ogiltiga. Alla spelmarknader som är oberoende av genomförandet av hela matchen är berättigade att fastställas under förutsättning att den period av matchen spelet syftar till är genomförd.

  Exempel:
  Spel på första halvlek fastställs om en match avbryts i andra halvlek och/eller en Över/Under-marknad fastställs som över om totalen redan gått över innan matchen avbröts.

  Spelarspecial:
  För att ett spel på en spelarspecial ska gälla krävs det att alla spelare involverade i en särskild marknad deltar i matchen, annars är spelet ogiltigt.

  Resultat för spel
  Alla resultat baseras på officiell källa eller webbplats för turneringen i fråga. Om statistik eller resultat från officiell källa inte finns tillgängliga, eller det finns starka bevis för att webbplatsen har fel information kan oberoende källor användas för att bestämma resultatet. Om samstämmig information saknas bestäms resultatet utifrån egna uppgifter.

  Långtidsspel för NBA:
  För totala vinnarspel och matchspel under grundsäsongen måste båda lagen slutföra minst 80 matcher under grundsäsongen för att spel ska gälla. Men om resultatet är klart innan 80 matcher är spelade gäller inte denna regel.

  Divisionsvinnare – Spel bestäms enligt officiella NBA tiebreakregler.

  Conferencevinnare – Laget som går till NBA-slutspel anses vara Conferencevinnare. Det baseras inte på resultat under grundsäsongen.

  10. Strandfotboll
  Alla spel gäller för ordinarie tid om inget annat anges. "Ordinarie tid" definieras enligt de officiella reglerna publicerade av respektive styrande organisation. Om en match startar före utsatt tid kommer alla spel som läggs efter den faktiska matchstarten att ogiltigförklaras.

  Inga justeringar av avgöranden görs på grund av ändringar eller beslut av styrande organisation efter evenemanget eller turneringen.

  Matchspel

  Matchresultat
  Spel kommer att avgöras beroende på vilket lag som vinner matchen, dvs Hemmalag, Oavgjort eller Bortalag.

  Antal mål
  Spel avgörs beroende på om antal mål som gjorts i matchen är över eller under den angivna gränsen.

  Handikapp
  Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen efter att handicapomräkning har verkställts.

  Långtidsspel

  Segrare och andra spel på Tävlingspositioner
  Spel avgörs beroende på lagets slutliga placering i turneringen/ligan efter avslutning av det planerade spelschemat undantaget playoff.matcher.

  Flest gjorda mål
  Spel avgörs beroende på vilken spelare som gör flest mål i turneringen/ligan i fråga. I ligaspel räknas inte playoff-matcher. Självmål räknas inte. Dead heat-regeln gäller.

  11. Beach-volleyboll
  Officiella podiumpositioner kommer att bestämma fastställning av lagt spel. Diskvalificeringar gjorda i efterhand kommer inte att påverka lagt spel.

  12. Skidskytte
  Head to head + skytte Head to Head: För matchspel måste båda deltagarna starta i eventet för att spel ska gälla. Alla spel avgörs enligt arrangerande organisations officiella regler (FIS, IBU eller annan officiell organisation).

  Långtidsspel/Vinnarspel: Om någon deltagare/något val av någon anledning inte startar i ett vintersportevent är spelet förlorat även om eventet slutförs. Inga återbetalningar för icke startande.

  Långtidsspel avbrutna event: Alla spel blir ogiltiga om ett event avbryts såvida inte den officiella arrangerande organisationen (FIS, IBU eller annan officiell organisation) bekräftar resultat vid tidpunkten då eventet avbryts som "officiellt resultat" och eventet inte fortsätter på samma plats inom de kommande två kalenderdagarna.

  Uppskjutet långtidsspel/Omgjort event: Alla spel gäller om eventet skjuts upp och genomförs på nytt på samma plats inom de närmaste två kalenderdagarna. Om ett event flyttas till annan plats kommer spelet att bli ogiltigt.

  Lagtävlingar och stafetter: Gällande dessa spel räknas lagtävlingar och stafetter enbart som en enda medalj.

  13. Boxning
  Resultat baseras på det officiella resultat som bestäms vid ringside. Resultat kan revideras eller ändras efter första tillkännagivande av en ringfunktionär. Spel är inte officiella förrän resultat bekräftats av en domarfunktionär på plats.

  Alla ändringar av ringsideresultat av en sanktionerande organisation som ändrar resultat av någon match baserat på överklagan, domstol, resultat från drogtest eller något annat övervägs inte och resultat står som tillkännagivet från ringside.
  Spel på boxare som vinner på "KO/TKO" (knockout/teknisk knockout) anses vinnare enbart vid KO, TKO eller stopp från ringhörna.

  Över/Under-ronder baseras enbart på slutförda ronder. Poäng efter halva ronden beräknas efter exakt 1 minut och 30 sekunder av en 3-minuters rond. Alltså inträffar 3,5 ronder efter exakt 1 minut och 30 sekunder av fjärde ronden.

  Vid spel på ett specifikt antal ronder och någon boxare inte ställer upp då klockan går för rondstart och om matchen har gått exakt så länge som anges under totalt är under det vinnande resultat eftersom denna rond officiellt inte startas.

  Vid oavgjort återbetalas insatser på boxarna med undantag av spel med alternativet oavgjort. Alla andra spel gäller enligt sina specifika lydelse.

  För alla matcher som bedöms som "no contest" eller "no decision" återbetalas insatserna.

  14. Kanot/Kajak
  Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.

  15. Cricket
  Resultat fastställs enligt de officiella tävlingsreglerna.

  16. Längdskidor
  Head to head: För matchspel måste båda deltagarna starta i eventet för att spel ska gälla. Alla spel avgörs enligt arrangerande organisations officiella regler (FIS, IBU eller annan officiell organisation).

  Vinnarspel/långtidsspel: Om någon deltagare av någon anledning inte startar i ett vintersportevent är spelet förlorat även om eventet slutförs. Inga återbetalningar för icke startande.

  Långtidsspel/Vinnarspel avbrutna event: Alla spel blir ogiltiga om ett event avbryts såvida inte den officiella arrangerande organisationen (FIS, IBU eller annan officiell organisation) bekräftar resultat vid tidpunkten då eventet avbryts som officiellt resultat och eventet inte fortsätter på samma plats inom de kommande två kalenderdagarna.

  Uppskjutet långtidsspe/Vinnarspel Omgjort event: Alla spel gäller om eventet skjuts upp och genomförs på nytt på samma plats inom de närmaste två kalenderdagarna. Om ett event flyttas till annan plats kommer spelet att bli ogiltigt.

  Lagtävlingar och stafetter: Gällande dessa spel räknas lagtävlingar och stafetter enbart som en enda medalj.

  17. Curling
  Långtidsspel/Vinnarspel: Om något lag/någon deltagare av någon anledning inte startar i ett curlingevent är spelet förlorat även om eventet slutförs. Inga återbetalningar för icke startande.

  Matchspel: Alla matcher bestäms utifrån slutresultatet. Extra omgångar "ends" räknas in i spel.

  Omgångsspel: För spel på omgångar "ends" där odds på en blank omgång ”blank end” inte erbjuds blir vaden ogiltiga och oddset sätts till 1.00 om omgången blir blank (0-0).

  18. Cykel
  Bancykling head to head: För matchspel måste båda deltagarna starta i eventet för att spel ska gälla. Alla spel avgörs enligt den arrangerande organisationens officiella regler (UCI eller annan officiell organisation).

  Långtidsspel/Vinnarspel: Om någon deltagare av någon anledning inte startar i ett cykelevent är spelet förlorat även om eventet slutförs. Inga återbetalningar för deltagare som inte startar. Regler för dött lopp gäller.

  Långtidsspel matchspel cyklist: Vinnarspel på vilken av två cyklister som placerar sig först i loppet. Båda cyklisterna måste komma till start för att spel ska gälla. Om båda cyklisterna drar sig ur tävlingen så anses cyklisten som slutfört flest etapper, oberoende av tid eller placering vid tillfället, som vinnare. Om båda cyklisterna drar sig ur vid samma etapp är spelet ogiltigt.

  Avbrutna lopp: Alla spel blir ogiltiga vid lopp som avbryts såvida inte fem etapper har slutförts och officiellt resultat föreligger om inget annat anges eller om spelet redan avgjorts. Alla spel blir ogiltiga vid individuella lopp eller etapper som avbryts innan officiellt resultat föreligger om inget annat anges eller om spelet redan avgjorts.

  Uppskjutna/Omplanerade lopp: Alla spel blir ogiltiga för lopp som skjuts upp, planeras om eller flyttas till annan plats.

  19. Dart
  Direkt spel
  Ingen återbetalning för icke startande samt icke dokumenterade vinnare. Alla spel är levande om anmäld spelare inte ställer upp eller slutar under tunreringen.

  Premier League Outright refererar till slutspels-vinnare, inte till den tabell som finns vecka 15.

  Match resultat
  Om en match som startats inte avslutas, kommer spelaren som tar sig vidare till nästa runda, dömas som vinnare. En match i kommer avgöras baseras på det officiella resultatet.

  För Premier League, erbjuder vi 3-vägs samt 2-vägs spel. Spel placerade på 2vägs-marknaden kommer makuleras om resultatet är oavgjort.

  Handikapp
  Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla rundor och eventuella handikapp makuleras såvida inte resultatet redan är fastställt.

  Match omgångar /Sets under/över, Totalt antal matchomgångar/Sets
  Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras såvida inte resultatet redan är fastställt.

  Matchomgångar udda eller jämna
  Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras.

  Omgång/Set Vinnare
  En omgång/set måste färdigspelas för att spelet ska gälla.

  Flest 180s /180s Matchspel, 180s Match spel Handikapp
  Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras.

  Checkout Matchspel
  Spel makuleras om resltatet är oavgjort eller matchen av olika skäl inte spelas färdigt.

  Match 180s 2/3 väg, Spelare 180s 2/3 väg
  Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras såvida inte resultatet redan är fastställt.

  Högsta Match Checkout 2/3 väg / Högsta Checkout över/under, Högsta spelare Checkout 2/3 väg
  Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras såvida inte resultatet redan är fastställt.

  Rätt poäng
  Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras.

  Poäng efter 4 rundor, ledare efter 4 rundor
  4 omgångar måste spelas färdigt för att spel ska gälla.

  Försten till 3 omgångar
  If a match is not completed for any reason all bets will be voided unless the result is already determined.

  Omgång 180, Spelare 180 i omgång, Omgångs vinst Checkout 2/3 väg, Omgång vinst dubbelfärg
  Alla omgångar måste spelas färdigt för att spel ska gälla

  9 Dart Finish, 170 Checkout
  Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras såvida inte resultatet redan är fastställt.

  20. Simhopp
  Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.

  21. Ridsport
  Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.

  22. Fäktning
  Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.

  23. Landhockey
  Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan.

  24. Innebandy
  Vinnaren bestäms enligt den officiella resultatlistan för eventet. Om något specifikt event avbryts eller senareläggs fortsätter spelen gälla förutsatt att eventet slutförs på samma plats och inom 36 timmar. Om en eller flera deltagare inte är delaktiga i eventet blir spel ogiltiga. Minst 55 minuter av matchen måste ha spelats för att spel ska anses giltiga. Alla spel avser endast ordinarie matchtid om inget annat anges.

  25. Fotboll
  Minst 80 minuter måste ha spelats för att spel på matchens slutresultat ska vara giltiga. Alla spel gäller för ordinarie tid om inget annat anges. "Ordinarie tid" definieras enligt de officiella reglerna publicerade av respektive styrande organisation. Om matchen inte är arrangerad av styrande organisation, exempelvis vänskapsmatcher, avgörs alla matcher enligt det faktiska resultat som föreligger vid matchens. Alla spel där resultat av spelet föreligger före ordinarie tids slut eller innan en match avbryts ska avgöras oaktat om 80 minuter har spelats eller inte.

  Som referens kan nämnas matcher som listas speciellt som ungdomsmatcher och gäller fotbollsmatcher där spelarna är högst 23 år gamla.

  Spel avgörs enligt definition som tillhandahålls av styrande organisation. Om det inte finns otvetydiga bevis kommer BETSSON GROUP inte att godkänna några klagomål på grundval av personlig tolkning av dessa termer. Vid UEFA:s klubbturneringar används det officiella PDF-mediamaterial som tillkännages vid full tid som grund för avgöranden.

  Om ingen statistik tillhandahålls av styrande organisation kommer Flashscore.com att användas som stöd för avgöranden av spel.

  Inga justeringar av avgöranden görs på grund av ändringar eller beslut av styrande organisation efter evenemanget eller turneringen.


  Kort-spel
  Enbart kort som ges till spelare som befinner sig på plan vid det aktuella tillfället räknas. Kort som ges till managers eller avbytare räknas inte. Om en spelare får två gula kort och följaktligen ett rött kort kommer två gula kort att räknas för spelet.

  Avgöranden sker med referens till alla tillgängliga bevis på kort som ges under de planerade 90 eller 45 minuterna. Alla kort som ges efter att matchen blåsts av vid full tid räknas inte.

  Hörn-spel
  Enbart hörnor (hörnsparkar) räknas. Om en hörna slås om räknas den enbart som en hörna.

  Spelarspecialer
  Självmål räknas inte för avgörande av dessa spel. Spel på spelare som deltar någon gång under matchen anses giltiga om det inte anges i den marknadsspecifika regeln.


  Match-spel

  Matchresultat
  Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen, som hemmalag, oavgjort eller bortalag.

  Antal mål
  Spel avgörs beroende på om antal mål som gjorts i matchen är över eller under den angivna gränsen.

  Handicap
  Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen efter att handicapomräkning har verkställts.

  Dubbelchans
  Spel avgörs beroende på om slutresultatet är som ett av de två valda alternativen.

  Båda lagen gör mål
  Spel avgörs beroende på om matchen slutar med att båda lagen har gjort minst var sitt mål.

  Matchresultat efter XX minuter
  Valet avgörs så snart den angivna perioden förflutit. Matchresultatet efter 5 minuter kommer till exempel att avgöras så snart den sjätte matchminuten påbörjas, det vill säga vid 5:00.

  Resultat för resten av matchen
  Alla spel avgörs i enlighet med slutresultatet för resten av matchen, efter att spelet har lagts. Alla eventuella mål som gjorts innan spelet lades kommer att utelämnas när spelet avgörs.

  Halvtid/fulltid
  Spel avgörs beroende på matchens resultat vid halvtid eller full tid.

  Rätt resultat
  Spel avgörs beroende på matchens exakta resultat.

  Rätt resultat – Första halvlek
  Spel avgörs beroende på det exakta resultat som föreligger i halvtid.

  Hemma-/bortalag – Antal mål
  Spel avgörs beroende på om antal mål som gjorts av det valda laget är över eller under den angivna gränsen.

  Hemma-/bortalag – Första målet
  Spel avgörs beroende på om det valda lagets första mål görs i första halvlek, andra halvlek eller om det inte gör några mål alls.

  Hemma-/bortalag – Vinna och hålla nollan
  Spel avgörs beroende på det valda laget vinner matchen och dessutom håller nollan.

  Vinstmarginal
  Spel avgörs beroende på den marginal som det valda laget vinner matchen med, exempelvis hemmalag vinner med exakt ett mål. Ett alternativ finns också i händelse av oavgjort.

  Totalt antal mål
  Spel avgörs beroende på exakt antal mål som görs i matchen.

  Antal mål – Första halvlek
  Spel avgörs beroende på om totalt antal mål som gjorts under första halvlek är över eller under den angivna gränsen.

  Halvlek med flest mål
  Spel avgörs beroende på i vilken halvlek det görs flest mål. Ett alternativ finns också i händelse av exakt lika antal mål i halvlekarna.

  Halvtidsresultat
  Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner efter första halvlek, som hemmalag, oavgjort eller bortalag.

  Pengarna tillbaka vid oavgjort
  Spel avgörs beroende på vilket alternativ som är matchens slutresultat. Insatsen återbetalas om matchen slutar oavgjort.

  Asian handicap
  Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen efter att Asian handicapomräkning har verkställts.

  Första/sista lag som gör mål
  Spel avgörs beroende på i vilket lag som gör första/sista målet. Självmål räknas i detta spel.

  Totalt antal mål - Första halvlek
  Spel avgörs beroende på exakt antal mål som görs i matchens första halvlek.

  Antal mål – Udda/jämnt
  Spel avgörs beroende på om totalt antal mål som gjorts i matchen är ett udda eller jämnt antal. Inga mål anses som lika för spel.

  Dubbelchans - Första halvlek
  Spel avgörs beroende på om resultatet i halvtid är som ett av de två visade alternativen.

  Pengarna tillbaka vid hemmavinst
  Spel avgörs beroende på vilket alternativ som är matchens slutresultat. Insatsen återbetalas om hemmalaget vinner matchen.

  Pengarna tillbaka vid bortavinst
  Spel avgörs beroende på vilket alternativ som är matchens slutresultat. Insatsen återbetalas om hemmalaget vinner matchen.

  Hemma-/bortalaget gör mål i båda halvlekarna
  Spel avgörs beroende på om det valda laget gör mål i både första och andra halvlek.

  Hemma-/bortalaget vinner första eller andra halvlek
  Spel avgörs beroende på om det valda laget gör fler mål än motståndarlaget i antingen första eller andra halvlek.

  Resultat + Antal mål
  Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen och om antal mål som gjorts i matchen är över eller under den angivna gränsen.

  Resultat + Båda lagen gör mål
  Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen och om matchen slutar med att båda lagen har gjort minst var sitt mål.

  Att gå vidare
  Spel avgörs beroende på vilket lag som går vidare till nästa omgång.

  Vinstsätt
  Spel avgörs beroende på hur matchen avgörs.

  Självmål
  Spel avgörs beroende på om det görs självmål i matchen. Enbart officiella beslut gäller för detta spel.

  Straff
  Spel avgörs beroende på om det döms ut en straff i matchen.

  Rött kort
  Spel avgörs beroende på om någon spelare på planen visas ut under matchen. Icke spelande personal och spelare på bänken räknas inte för detta spel.

  Mål efter 90:e minuten
  Spel avgörs beroende på om mål görs efter 90:00 av matchen.

  Ramträff
  Spel avgörs beroende på om bollen går i stolpen eller ribban under spelet.

  Spelförlopp
  Spel avgörs beroende på vilket lag som först tar ledningen i kombination med slutresultat efter ordinarie tid (inklusive tilläggstid) oberoende av hur ofta ledningen skiftar däremellan.

  Typ av första mål
  Spel avgörs beroende på hur matchens första mål görs. Frispark är det vinnande alternativet enbart om frisparskläggaren skjuter bollen direkt i mål och officiellt utses till målskytt.

  Avspark
  Spel avgörs beroende på vilket lag som gör avspark vid matchens början. Alla spel lagda inom 10 minuter före kickoff är ogiltiga.

  Antal fouls
  Spel avgörs beroende på hur många fouls som begås under matchen.

  Flest orsakade frisparkar
  Spel avgörs beroende på vilket lag som gör flest fouls under matchen.

  Hemma-/bortalag – Antal orsakade frisparkar
  Spel avgörs beroende på hur många frisparkar som begås av det valda laget under matchen.

  Första gula kortet
  Spel avgörs beroende på vilket lag som får matchens första gula kort.

  Antal gula kort
  Spel avgörs beroende på hur många gula kort som delas ut under matchen.

  Hemma-/bortalag – Antal gula kort
  Spel avgörs beroende på hur många gula kort som delas ut till det valda laget under matchen.

  Flest gula kort
  Spel avgörs beroende på vilket lag som får flest gula kort i matchen.

  Första hörna
  Spel avgörs beroende på vilket lag som får matchens första hörna.

  Antal hörnor – Första halvlek
  Spel avgörs beroende på hur många hörnor det blir i matchens första halvlek.

  Antal hörnor
  Spel avgörs beroende på hur många hörnor det blir under matchen.

  Handicap hörnor
  Spel avgörs beroende på vilket lag som får flest antal hörnor under matchen efter att handicapomräkning har verkställts.

  Hemma-/bortalag – Antal hörnor
  Spel avgörs beroende på hur många hörnor det valda laget får under matchen.

  Flest hörnor
  Spel avgörs beroende på vilket lag som får flest hörnor under matchen.

  Spelarbyte – Första halvlek
  Spel avgörs beroende på om något spelarbyte görs under matchens första halvlek. Spelarbyten som görs i halvtid räknas inte.

  Antal spelarbyten
  Spel avgörs beroende på hur många spelarbyten som görs under matchen.

  Avbytare gör mål
  Spel avgörs beroende på om någon spelare som börjat som avbytare i någotdera laget gör mål vid något tillfälle under matchen.

  Tilläggstid - Första halvlek
  Spel avgörs beroende på det antal minuter som visas på tavlan av fjärdedomaren i första halvlek. Minuter som spelas utöver de som visas på tavlan räknas inte.

  Tilläggstid - Andra halvlek
  Spel avgörs beroende på det alternativ som är matchens slutresultat. Insatsen återbetalas om BORTALAGET vinner matchen.

  Flest inkast
  Spel avgörs beroende på vilket lag som får flest inkast under matchen.

  Totalt antal skott på mål
  Spel avgörs beroende på om totalt antal skott på mål i matchen är över eller under den angivna gränsen.

  Hemma-/bortalag – Totalt antal skott på mål
  Spel avgörs beroende på om totalt antal skott på mål i matchen av det valda laget är över eller under den angivna gränsen.

  Flest skott på mål
  Spel avgörs beroende på vilket lag som skjuter flest skott på mål under matchen.

  Antal offsides
  Spel avgörs beroende på hur många gånger matchen stoppats på grund av att någon spelare har befunnit sig offside.

  Bollinnehav handicap
  Spel avgörs beroende på vilket lag som har högsta procent bollinnehav under matchen efter att handicapomräkning har verkställts.

  Hemma-/bortalag – Bollinnehav i procent
  Spel avgörs beroende på om bollinnehav i procent för det valda laget efter matchen är över eller under den angivna gränsen.

  Högst bollinnehav i procent
  Spel avgörs beroende på vilket lag som har högst bollinnehav i procent under matchen.

  Första målgörare
  Spel avgörs beroende på vilken spelare som gör första målet i matchen. Om den valda spelaren inte börjar på plan och byts in i matchen före att första målgörar-spelet har avgjorts är spel på den spelaren giltiga. Icke listad spelare räknas som vinnare om denne gör första målet i matchen. Om matchens enda mål är ett självmål kommer alternativet Ingen Målgörare att ses som vinnare.

  Sista målgörare
  Spel avgörs beroende på vilken spelare som gör sista målet i matchen. Alla spelare som deltar i matchen anses vara kvalificerade för att spelas på som sista målgörare. Icke listad spelare räknas som vinnare om denne gör sista målet i matchen. Om matchens enda mål är ett självmål kommer alternativet Ingen Målgörare att ses som vinnare.

  Målgörare i matchen
  Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör mål i matchen.

  Spelare gör minst två mål
  Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör minst två (2) mål i matchen.

  Spelare gör hattrick
  Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör minst tre (3) mål i matchen.

  Spelare får gult kort
  Spel avgörs beroende på om den valda spelaren får ett gult kort under matchen.
  Spelare får rött kort
  Spel avgörs beroende på om den valda spelaren får ett rött kort under matchen.

  Spelaren gör mål och spelarens lag vinner
  Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör mål i matchen och om spelarens lag vinner.

  Spelare gör mål i båda halvlekarna
  Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör mål i matchens båda halvlekar.

  Spelare gör mål från utanför straffområdet
  Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör mål från utanför straffområdet. Hela bollen måste vara utanför straffområdet då tillslaget sker för att räknas.

  Spelare gör mål på nick
  Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör mål på nick.

  Spelare gör mål på direkt frispark
  Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör mål på direkt frispark. Spel avgörs som vunna enbart om frisparksläggaren officiellt räknas som målgörare.

  Spelare får straff
  Spel avgörs beroende på om den valda spelaren attackeras inne i straffområdet och får straff. Straffar på grund av hands räknas inte för detta spel.

  Spelare gör det vinnande målet
  Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör det matchavgörande målet. Ett mål anses matchavgörande om laget skulle vunnit matchen utan att göra fler mål, exempelvis det vinnande lagets tredje mål i en 5-2-vinst.

  Matchens spelare
  Spel avgörs som den matchens spelare som tillkännages av officiell styrande organisation (som FIFA för matcher i VM, etc.). Om ingen matchens spelare tillkännages av officiell styrande organisation avgörs spel beroende på vilken spelare som utses till matchens spelare av den ledande TV-kanalen i Storbritannien enligt följande ordning om inget annat anges: i) BBC/ITV ii) Sky iii) BT Sport iv) Euro Sport.
  Om det inte sker någon direktsändning är alla spel ogiltiga oberoende av om någon spelare utses av programmets presentatör eller experter. Om fler än en spelare utses till matchens spelare gäller "dead heat"-regeln.
  Icke listad spelare räknas som vinnare om denne utses till matchens spelare. Alla spelare som deltar i matchen anses kvalificerade för utmärkelsen.


  Långtidsspel

  Vinnar- och andra placeringsspel
  Spel avgörs beroende på lagets slutliga placering i turneringen/ligan efter avslutning av det planerade spelschemat undantaget playoffmatcher. Detta inkluderar även turneringar/ligor som är uppdelade mitt i säsongen.
  Ett undantag är de sydamerikanska ligorna där playoff avgör placeringar om två lag slutar på samma poäng. I sådana fall avgörs vinnaren av playoff som slutlig vinnare.

  Skyttekung
  Spel avgörs beroende på vilken spelare som gör flest mål i turneringen/ligan i fråga. I ligaspel räknas inte playoffmatcher. Självmål räknas inte. Dead heat-regeln gäller.

  Rak förutsägelse
  Spel avgörs beroende på vilket lag som kommer på första plats och vilket lag som kommer på andra plats vid slutet av turneringen/ligan.

  Dubbel förutsägelse
  Spel avgörs beroende på vilka två lag som placerar sig på första och andra plats oaktat inbördes ordning.

  Vinnarens ursprung
  Spel avgörs beroende på vilken grupp den slutliga vinnaren har kvalificerat sig från.

  Vinnare första gången
  Spel avgörs beroende på om vinnaren av turneringen/ligan har vunnit samma turnering/liga förut.

  Lag som gör flest mål
  Spel avgörs beroende på vilket lag som gör flest mål i turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

  Lag som gör minst mål
  Spel avgörs beroende på vilket lag som gör minst antal mål i turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

  Lag att släppa in flest mål
  Spel avgörs beroende på vilket lag som släpper in flest mål i turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

  Lag att släppa in minst mål
  Spel avgörs beroende på vilket lag som släpper in minst antal mål i turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

  Lag att få flest gula kort
  Spel avgörs beroende på vilket lag som får flest gula kort under turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

  Lag att få flest röda kort
  Spel avgörs beroende på vilket lag som får flest röda kort under turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

  Grupp med flest mål
  Spel avgörs beroende på i vilken grupp det görs flest mål. Dead heat-regeln gäller.

  Grupp med minst antal mål
  Spel avgörs beroende på i vilken grupp det görs minst antal mål. Dead heat-regeln gäller.

  Bästa spelare
  Spel avgörs beroende på vilken spelare som utses till turneringens/ligans bästa spelare eller vinner motsvarande pris. Exempelvis används i VM-turneringar "Golden Ball Award" för att avgöra spel.

  Bästa unga spelare
  Spel avgörs beroende på vilken spelare som utses till turneringens/ligans bästa unga spelare eller vinner motsvarande pris.

  Bästa målvakt
  Spel avgörs beroende på vilken spelare som utses till turneringens/ligans bästa målvakt eller vinner motsvarande pris. Exempelvis används i VM-turneringar "Golden Glove Award" för att avgöra spel.

  Bästa försvarare
  Spel avgörs beroende på vilken spelare som utses till turneringens/ligans bästa försvarsspelare eller vinner motsvarande pris.

  Bästa mittfältare
  Spel avgörs beroende på vilken spelare som utses till turneringens/ligans bästa mittfältsspelare eller vinner motsvarande pris.

  Bästa anfallare
  Spel avgörs beroende på vilken spelare som utses till turneringens/ligans bästa anfallsspelare eller vinner motsvarande pris.

  Turneringens lag
  Spel kommer att avgöras beroende på vilken spelare som blir uttagen till turneringens officiella lag oavsett spelarposition. Skulle inget officiellt lag presenteras blir alla spel ogiltigförklarade.

  Bästa slutplacering
  Spel avgörs beroende på vilka lag av de listade alternativen som har bäst slutplacering vid turneringens/ligans slut. Dead heat-regeln gäller.

  Bästa listade målgörare
  Spel avgörs beroende på vilken spelare av de listade alternativen som gör flest mål i turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

  Elimineringsomgång
  Spel avgörs beroende på i vilken omgång det valda laget elimineras.

  Lagets bästa målgörare
  Spel avgörs beroende på vilken spelare som gör flest mål för det valda laget i turneringen/ligan. I ligaspel räknas inte playoffmatcher. Självmål räknas inte. Dead heat-regeln gäller.

  Flest assist av spelare i laget
  Spel avgörs beroende på vilken spelare som gör flest assist till mål för det valda laget i turneringen/ligan. I ligaspel räknas inte playoffmatcher. Dead heat-regeln gäller.

  Lag att gå vidare från gruppspel
  Spel avgörs beroende på om det valda laget klarar att kvalificera sig till utslagsomgångarna i turneringen.

  Gruppspel – Exakta poäng
  Spel avgörs beroende på exakt antal tagna poäng i slutet av gruppspelsfasen i turneringen/ligan.

  Gruppspel – Antal poäng
  Spel avgörs beroende på om antal tagna poäng av det valda laget i slutet av gruppspelsfasen i turneringen/ligan är över eller under den angivna gränsen.

  Gruppspel, lag – Antal gjorda mål
  Spel avgörs beroende på om antal mål som gjorts av det valda laget i turneringen/ligan är över eller under den angivna gränsen.

  Gruppspel, lag – Antal insläppta mål
  Spel avgörs beroende på om antal mål som släppts in av det valda laget i turneringen/ligan är över eller under den angivna gränsen.

  Gruppspel, lag – Antal gula kort
  Spel avgörs beroende på om antal gula kort som det valda laget får i turneringen/ligan är över eller under den angivna gränsen.

  Sista lag att vara obesegrat
  Spel avgörs beroende på vilket lag som har flest vunna eller oavgjorda matcher innan de förlorar. Dead heat-regeln gäller.

  Bästa målgörare och dennes lag vinner turneringen/ligan
  Spel avgörs beroende på vilken av de listade spelarna som blir skyttekung och att dennes lag även vinner turneringen/ligan.

  Flest hålla nollor
  Spel avgörs beroende på vilket lag som har flest matcher med hållen nolla i turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

  Flest assist
  Spel avgörs beroende på vilken spelare som sammanlagt gör flest assist i turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

  Lag att göra 7 mål först
  Spel avgörs beroende på vilket lag som gör först gör 7 mål i turneringen/ligan. Självmål räknas inte. Det lag som gör 7 mål på minst antal spelade minuter anses som vinnare av spelet.

  Ligavinnare handicap
  Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner turneringen/ligan efter att handicapomräkning har verkställts.

  Leder ligan 25 december/31 december
  Spel avgörs beroende på vilket lag som leder ligan efter 25 december/31 december.


  Fotbollsspecialer

  Klubb efter 3:e september/5:e februari
  Spel kommer att avgöras beroende på vilket lag spelaren är registrerad för inom tidsramen. Låneavtal räknas om inget annat anges. Om spelaren inte går till någon annan klubb kommer alla spel på spelarens befintliga lag att avgöras som vinnare. Om en spelare skriver på för en klubb som inte är listad står all spel kvar. Förkontrakt eller andra liknande överenskommelser räknas inte för detta spel. Spel som placeras efter offentligt tillkännagivande kommer att ogiltigförklaras.

  Nästa permanenta manager
  Spel avgörs beroende på vilken permanent manager som officiellt tillkännages av klubben. Ledare/interimmanagers räknas inte för detta spel. I händelse av tveksamheter gällande val av manager kan BETSSON GROUP efter eget rimligt godtycke avgöra spelet baserat på den information som är tillgänglig vid tidpunkten. Om en manager som inte är listad utnämns står alla spel kvar. Spel som placeras efter offentligt tillkännagivande kommer att ogiltigförklaras.

  Managerns nästa klubb
  Spel avgörs beroende på vilken nästa klubb som den valda managern representerar. Spel som placeras efter offentligt tillkännagivande kommer att ogiltigförklaras.

  Nästa manager att sluta sitt jobb (får sparken)
  Spel avgörs beroende på vilken manager som slutar sin befattning före den sista omgången i turneringen/ligan inklusive playoff. Detta inkluderar både managers som får sparken och de som slutar efter eget beslut. Spel som placeras efter offentligt tillkännagivande kommer att ogiltigförklaras.

  Laguttagning
  Spel avgörs beroende på om en viss spelare blir uttagen i truppen inför en turnering. Spel som placeras efter offentligt tillkännagivande kommer att ogiltigförklaras.

  Dagsspecialer
  Alla spel under dagsspecialer avgörs beroende på det sammanlagda resultatet eller tillståndet för spelet dagen i fråga. Enbart den tidzon där turneringen/ligan spelas räknas. Om några matcher för lagen som spelar under dagen skjuts upp eller avbryts kommer alla spel att ogiltigförklaras.

  Fantasy-matcher
  I fantasy-matcher spelar två lag virtuellt. Vinnare är det lag som gör flest mål i sin aktuella match mot en riktig motståndare. Enbart målen räknas, vinst eller förlust är inte relevant.

  26. Formel 1
  Om en förare drar tillbaka sitt deltagande innan kvalificeringen är spelet ogiltigt och oddset sätts till 1,00. Så länge en förare har påbörjat kvalificeringen anses föraren ha deltagit och spelet står.

  27. Futsal
  Alla spel gäller för ordinarie tid om inget annat anges. "Ordinarie tid" definieras enligt de officiella reglerna publicerade av respektive styrande organisation. Om en match startar före utsatt tid kommer alla spel som läggs efter den faktiska matchstarten att ogiltigförklaras.

  Inga justeringar av avgöranden görs på grund av ändringar eller beslut av styrande organisation efter evenemanget eller turneringen.

  Matchspel

  Matchresultat
  Spel kommer att avgöras beroende på vilket lag som vinner matchen, dvs Hemmalag, Oavgjort eller Bortalag.

  Antal mål
  Spel avgörs beroende på om antal mål som gjorts i matchen är över eller under den angivna gränsen.

  Handikapp
  Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen efter att handicapomräkning har verkställts.

  Långtidsspel

  Segrare och andra spel på Tävlingspositioner
  Spel avgörs beroende på lagets slutliga placering i turneringen/ligan efter avslutning av det planerade spelschemat undantaget playoff.matcher.

  Flest gjorda mål
  Spel avgörs beroende på vilken spelare som gör flest mål i turneringen/ligan i fråga. I ligaspel räknas inte playoff-matcher. Självmål räknas inte. Dead heat-regeln gäller.

  28. Golf
  Spel fastställs enligt de officiella turnerings- och matchresultaten. För "head to head" i rondspel krävs det att båda deltagarna spelar minst en boll var i den aktuella rundan för att spelen ska stå. För "head to head" i turneringar krävs det att båda deltagarna spelar minst en boll var i turneringen för att spelen ska stå. Skulle ingen av golfarna klara att genomföra alla rundor så vinner golfaren med den högre slutplaceringen.

  Förkortas tävlingen på grund av till exempel ogynnsamt väder, fastställs spel så länge det finns ett officiellt turneringsresultat (enligt turneringsreglerna gäller t.ex. minst 54 spelade hål i en PGA-turnering) oavsett antalet spelade rundor.

  Accepterade spel efter utgången av en dags spel är ogiltiga om inget vidare spel påverkar turneringsresultatet (förutom playoff).

  Klara cutten
  För att spel ska stå måste aktuell spelare spela 36 hål.

  29. Gymnastik
  Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) eller annat auktoritärt organs officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.

  30. Handboll
  Alla spel gäller för normal matchtid om inget annat anges. Om de planerade 60 minuterna inte spelas kommer alla spel på matchen att bli ogiltiga och oddsen sätts till 1,00 undantaget spel där resultatet redan bestämts.

  Om matchen senareläggs eller avbryts blir alla spel ogiltiga om den inte spelas färdigt inom 36 timmar från ursprunglig starttid.

  Spelarspecialer
  För alla spel på spelare måste alla spelare delta i matchen för att spel ska gälla, annars är spel ogiltiga och oddsen sätts till 1,00. Ingen återbetalning för spelare på bästa målskytt-marknad.

  31. Hästkapplöpning
  Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan. Regeln för dött lopp gäller.

  32. Ishockey
  Det får maximalt vara 5 minuter kvar av schemalagd speltid för att spel ska vara giltiga, om inte den specifika marknaden redan är avgjord.

  Alla spel gäller för normal matchtid om inget annat anges.

  Om det anges att en marknad inkluderar övertid och straffläggning, men övertiden eller straffläggningen uteblir och matchen slutar oavgjort, kommer alla spel att fastställas i enlighet med slutresultatet efter ordinarie matchtid.

  Om en match avgörs genom straffläggning läggs ett mål till det vinnande lagets målantal och matchens totala antal mål för att bestämma spelresultat. Regeln gäller enbart för marknader som inkluderar övertid.

  Vinnare av NHL Western eller Eastern Conference - Laget som går till Stanley Cup-final anses vara vinnare.

  Spelarspecialer
  För alla spelar matcher eller -handikapp måste alla spelare delta i matchen för att spel ska gälla. Alla poäng/mål/assist/skott (eller annan förd statistik) som görs under normal matchtid och på övertid räknas, men poäng vid avgörande straffläggning räknas inte.

  Målvaktsspecialer
  Måste starta matchen. Inkluderar övertid, straffläggning räknas inte.

  Grand Salami: Alla matcher måste spelas för att spel ska gälla. Om en match/matcher skjuts upp, blir placerade spel ogiltiga såvida inte matchen spelas färdigt inom 36 timmar från den ursprungliga startiden. Om totala mål för Över/under-marknad spelas och redan är över utan uppskjuten match kommer placerade spel att gälla.

  Fantasimatcher
  Se fotbollsreglerna.

  33. Indy Car
  Vinnaren bestäms av officiella resultatlistan. Regeln för dött lopp gäller.

  Går ingen av de 2 förarna i ett H2H-spel i mål, anses den föraren med det bästa resultatet vara vinnaren. Om minst en av förarna i ett H2H-spel inte deltar i loppet efter uppvärmningsvarvet är genomfört, förklaras spelet ogiltigt.

  34. Judo
  Vinnaren bestäms av internationella olympiska kommitténs (IOK) eller ett annat auktoritärt organs officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.

  35. Lacrosse
  Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan.

  36. Mixed Martial Arts
  Resultat bestäms enligt officiella resultat som meddelas vid ringside. Resultat kan revideras eller ändras efter första tillkännagivande av en ringfunktionär. Spel är inte officiella förrän resultat bekräftats av en domarfunktionär på plats.

  Alla ändringar av ringsideresultat av sanktionerande organisation som ändrar resultat av någon match baserat på överklagan, domstol, resultat från drogtest eller något annat övervägs inte och resultat står som tillkännagivet från ringside.

  Spel på boxare som vinner på "KO/TKO" (knockout/teknisk knockout) anses vinnare enbart vid KO, TKO eller stopp från ringhörna.

  Ett spel på en fighter "Inside Distance" vinner om den valda fightern vinner på KO, TKO, DQ, uppgivet eller någon annan form av matchstopp.

  Över/Under-ronder baseras enbart på slutförda ronder. Poäng efter halva ronden beräknas efter exakt 1 minut och 30 sekunder av en 5-minuters rond. Alltså inträffar 3,5 ronder efter exakt 1 minut och 30 sekunder av fjärde ronden.

  Vid spel på ett specifikt antal ronder och någon fighter inte ställer upp då klockan går för rondstart och om matchen har gått exakt så länge som anges under totalt är under vinnande resultat eftersom denna rond officiellt inte startas.

  Vid oavgjort återbetalas insatser på fighters med undantag av spel med alternativet oavgjort. Alla andra spel gäller enligt sina specifika lydelse.

  En enhetligt beslut anses vara när alla tre domarna har samma fighter som vinnare.

  Ett icke enhetligt beslut anse vara när två av tre domare anser en fighter vara vinnare och en av domarna har den andra fightern som vinnare.

  Ett majoritetsbeslut anse vara när två av tre domare anser en fighter vara vinnare och en av domarna har matchen oavgjord.

  För alla matcher som bedöms som "no contest" eller "no decision" återbetalas insatserna.

  37. Motorcykel
  Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan. Regeln för dött lopp gäller.

  Går ingen av de 2 förarna i ett H2H-spel i mål, anses den föraren med det bästa resultatet vara vinnaren. Om minst en av förarna i ett H2H-spel inte deltar i loppet efter uppvärmningsvarvet är genomfört, förklaras spelet ogiltigt.

  Ett spel på kvalomgången fastställs omedelbart efter att de slutgiltiga startpositionerna har bestämts. Tidspålägg under kvalomgången räknas. Andra förändringar i startfältet tas inte hänsyn till.

  38. Motorsport
  Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan. Regeln för dött lopp gäller.

  Om båda förarna i ett "head to head"-spel inte lyckas slutföra loppet, vinner föraren med det bättre resultatet. Om minst en av deltagarna inte deltar i loppet efter genomfört uppvärmningslopp är spelet ogiltigt.

  Ett spel på kvalificering fastställs efter de slutgiltiga startpositionerna direkt efter kvalificeringen. Tidstillägg under kvalet enligt FIA räknas. Andra förflyttningar i startfältet bortses ifrån.

  39. Nordisk kombination

  Vinnare: Om en deltagare av någon anledning inte startar ett vintersportevenemang, går insatsen förlorad även om evenemanget äger rum. Ingen återbetalning för icke startande.

  H2H: I matchspel måste båda deltagarna starta evenemanget för att spelet ska vara giltigt. I Nordisk kombination måste båda deltagarna starta i den första delen av tävlingen för att spelet ska gälla. Om en deltagare inte startar andra delen av tävlingen kommer spelet fortfarande anses giltigt. Om båda deltagarna inte startar den andra sektionen av tävlingen, kommer resultatet från den första delen av tävlingen avgöra utgången.

  Vinnarspel i inställda tävlingar: Alla spel kommer att ogiltigförklaras om ett event ställs in om inte det officiella organet (FIS, IBU, eller något annat officiellt organ) bekräftar resultatet som ett "officiellt resultat" vid den tidpunkt då eventet ställdes in och om det inte återupptas inom de närmaste 36 timmar vid samma plats.

  Vinnarspel vid uppskjutna/ändrade tävlingar: Alla spel kommer att stå om tävlingen skjuts upp och återupptas på samma plats inom de närmaste två kalenderdagarna. Om en tävling flyttas till en annan plats kommer alla spel att anses ogiltiga.
  Lagtävling och stafett: Lagtävlingar och stafett räknas bara som en enda medalj.

  40. Orientering
  Vinnaren bestäms från listan av officiella resultat som tillhandahålls av internationella orienteringsförbundet (IOF) eller något annat officiellt organ som anses ha auktoritet.

  H2H: I matchspel måste båda deltagarna starta evenemanget för att spelet ska vara giltigt. Alla spel avgörs enligt det officiella förbundet (IOF eller något annat officiellt organ som anses ha auktoritet.)

  41. Pesäpallo
  Resultat för trevägs- och totala runs räknas efter två perioder (vardera med fyra innings). Om inget annat anges inkluderar inte spel extra inning eller poängtävlan. Om match avbryts och inte spelas färdigt inom 36 timmar kommer alla icke avgjorda spel att bli ogiltiga. Alla spel avgörs enligt resultat från finska Superpesis Pesäpalloliitto.

  42. Femkamp
  Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) eller ett annat auktoritärt organs officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.

  43. Biljard
  Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan.

  44. Rally
  Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan.

  45. Rodd
  Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) eller annat ett auktoritärt organs officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påverkar inte spel.

  H2H-spel kräver att båda tävlandena startar, annars är spelet ogiltigt.

  46. Rugby Union
  Om inget annat anges rättas alla rugbyspel på 80 minuters spel.

  Om matchen flyttas till en annan arena blir alla spel ogiltiga.

  Om motståndaren i den planerade matchen ändras blir alla spel ogiltiga.

  Om en match avbryts blir alla spel ogiltiga bortsett från marknader där utfallet redan fastställts.

  Om en match blir uppskjuten kommer alla spel att stå i 48 timmar från den ursprungliga avsparkstiden, så länge som matchen spelas på den ursprungliga spelplatsen. Om matchen inte påbörjas under denna period kommer alla spel att ogiltigförklaras.

  Matchresultat
  Resultatet efter 80 minuter (inkl. stopptid). Extratid ingår inte.

  Handikappspel
  Det lag som vinner matchen efter att handikappoängen har tillämpats.
  Extratid ingår inte.

  Vinstmarginal
  Antal poäng det valda laget vinner med.
  Vinstmarginal är från matchstart, inga handikapp tillämpas.
  Extratid ingår inte.

  Första/Sista tryscorer
  Spelare som gör det första/sista försöket i matchen.
  Om den valda spelaren namnges bland de 15 startande spelarna i matchen kommer spelet att stå för den spelaren. Om spelaren inte är vald bland de 15 startande spelarna kommer spelet att ogiltigförklaras.
  Strafförsök räknas inte.

  När som helst tryscorer
  Spelare att göra ett målförsök i matchen.
  Om den valda spelaren namnges bland de 15 startande spelarna i matchen kommer spelet att stå för den spelaren. Om spelaren inte är vald bland de 15 startande spelarna kommer spelet att ogiltigförklaras.
  Strafförsök räknas inte.

  Totalpoäng
  Det totala antalet poäng i matchen, antingen över eller under det angivna antalet. l
  Gäller 80 minuters spel. Extratid ingår inte.

  Totalt antal försök
  Det totala antalet målförsök som görs i matchen, antingen över eller under det angivna antalet.
  80 minuters spel. Extratid ingår inte.

  Halvtid-Fulltid
  Laget att leda efter halvtid och att vinna matchen.
  Extratid ingår inte i cupmatcher.

  Halvtidsresultat
  Resultatet vid halvtid.

  Handikapp 1:a halvlek
  Laget vinner 1: a halvlek efter att handikappet har tillämpats

  Första poänggivande spelet
  Laget att göra första poängen i matchen och sättet på vilket det görs.

  1:a laget att göra poäng
  Laget att göra första poängen i matchen.

  Sista lag att göra poäng
  Laget att göra sista poängen i matchen.

  Först till 10 poäng
  Det lag som först når 10 poäng.
  Spel kommer att förklaras ogiltiga om inget av laget når tio poäng.

  Totalt antal poäng för hemmalaget
  Totala antalet poäng för hemmalaget under matchen.
  Över 80 minuters spel. Extratid ingår inte.

  Totalt antal poäng för bortalaget
  Det totala antalet poäng för bortalaget under matchen.
  80 minuters spel. Extratid ingår inte.

  Att kvalificera sig
  Vinnaren kommer att bestämmas av det lag som går vidare till nästa steg i tävlingen efter att alla perioder av spel i matchen har slutförts.

  47. Rugby League
  Vinnaren bestäms enligt den officiella resultatlistan. Resultat inkluderar övertid. Om matchen avbryts innan fulltid kommer lagt spel att ogiltigförklaras.

  48. Segling
  Vinnaren bestäms av officiella resultatlistan. Regeln för dött lopp gäller.

  H2H-spel kräver att båda tävlandena startar för att spelen ska gälla.

  49. Skytte
  Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) eller ett annat auktoritärt organs officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påverkar inte spel.

  H2H-spel kräver att båda tävlandena startar annars är spelet ogiltigt.

  50. Backhoppning
  Långtidsspel/Vinnarspel: Om någon deltagare av någon anledning inte startar i ett vintersportevent är spelet förlorat även om eventet slutförs. Inga återbetalningar för icke startande.

  Head to head: För matchspel måste båda deltagarna starta i tävlingen för att spel ska gälla. För backhoppning måste båda hopparna kvalificera sig för start och starta i tävlingen för att spel ska gälla. I nordisk kombination måste båda deltagarna starta i båda delarna av tävlingen för att spel ska gälla och minst en av deltagarna måste slutföra båda delarna av eventet för att spel ska gälla.

  Långtidsspel/Vinnarspel avbrutna event: Alla spel blir ogiltiga om en tävling avbryts såvida inte den officiella arrangerande organisationen (FIS, IBU eller annan officiell organisation) bekräftar resultat vid tidpunkten då tävlingen avbröts som "officiellt resultat" och tävlingen inte fortsätter på samma plats inom kommande 36 timmar.

  Uppskjutet långtidsspel/vinnarspel Omgjort event: Alla spel gäller om tävlingen skjuts upp och genomförs på nytt på samma plats inom de närmaste två kalenderdagarna. Om en tävling flyttas till annan plats kommer spelet att bli ogiltigt.

  Lagtävlingar och stafetter: Gällande dessa spel räknas lagtävlingar och stafetter enbart som en enda medalj.

  51. Snooker
  Om matchen avbryts innan den är slutförd är alla spel ogiltiga och oddset 1,00.

  52. Snowboard
  Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan som tillhandahålls av antingen Internationella Skidförbundet (FIS), Internationella Skridskounionen (ISU), Officiella olympiska kommittén (IOK) eller ett annat organ med auktoritet att göra så.

  Om förutsättningarna för en specifik gren ändras innan start, är alla spel ogiltiga.

  Framskjuts en gren mer än 36 timmar är alla spel ogiltiga.

  53. Skridskoåkning
  Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan som tillhandahålls av antingen Internationella Skidförbundet (FIS), Internationella Skridskounionen (ISU), Officiella olympiska kommittén (IOK) eller ett annat organ med auktoritet att göra så.

  H2H-spel kräver att båda tävlandena startar för att spelen ska gälla.

  54. Speedway
  Resultatet från en avbruten eller icke-avslutad tävling anses giltigt (inklusive ytterligare satsningar) om ligan godkänner det som ett officiellt resultat. Oavsett hur många heat som körts när tävlingen avbryts så avgörs spelet efter det officiella resultatet. Sätts ett nytt datum för den avbrutna tävlingen så är alla spel ogiltiga. Detta gäller också handikapp och över/Under-spel.

  H2H:
  Åtminstone en förare måste starta i minst tre lopp för att spelet ska vara giltigt.

  Heatvinnare:
  Vid individuell heatvinnare där förarna är namngivna måste alla namngivna förare delta i heatet, annars är spelet ogiltigt.

  Totalpoäng (Över/Under):
  Om en förare inte deltar i åtminstone tre heat så är alla spel ogiltiga. Jokrar och bonuspoäng räknas inte (poängräkningen är därmed: tre för förstaplats, två för andraplats, ett för tredjeplats).

  Totalpoäng (Grand Prix):
  Vid Grand Prix baseras resultatet endast på de poäng som samlats under huvudomgångens 20 heat. Semifinal och final exkluderas.

  Live:
  Alla spelresultat fastställs efter det resultat som ges efter sista heatet (ligor) eller den slutgiltiga prispallen (Grand Prix och fristående tävlingar). Sena diskvalificeringar eller poängavdrag räknas ej.

  H2H (Ligor):
  Föraren med flest antal poäng står som vinnare Head to Head-spelet. Bonus- och jokerpoäng är inte inkluderade. Poängräkningen är därmed: tre för förstaplats, två för andraplats, ett för tredjeplats. I H2H måste åtminstone en förare starta i minst tre lopp för att spelet ska vara giltigt.

  När två förare får samma slutpoäng gäller följande:

  1) Den förare med flest antal förstaplatser rankas högst.
  2) Är resultatet fortfarande oavgjort, förklaras spelet ogiltigt och satsningen återbetalas.

  H2H (Grand Prix):
  Den förare med högst placering enligt de officiella resultaten från Grand Prix-tävlingen står som vinnare i Head to Head-spelet. Den förare som får högst placering i finalen är per definition vinnaren. Når förarna inte finalen vinner den med flest ackumulerade poäng. Får båda förarna samma antal poäng gäller följande:

  1) Den förare med flest antal förstaplatser rankas högst.
  2) Är resultatet fortfarande oavgjort, förklaras spelet ogiltigt och satsningen återbetalas.

  55. Simning
  Spelen avgörs baserat på de officiella resultaten efter loppet. Diskvalificeringar i efterhand eller ändringar i de officiella resultatlistorna påverkar inte. Skulle någon diskvalificeras för felaktig start räknas denne ändå som startande deltagare.

  56. Taekwondo
  Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) eller ett annat auktoritärt organs officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.

  57. Bordtennis
  Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan.

  58. Tennis
  Matchvinnare:
  Ett helt set måste genomföras för att spel ska stå. Om mindre än 1 set genomförts i matchen är alla spel ogiltiga.

  Spel på Specifikt set:
  Alla spel på ett specifikt set står om settet är genomfört. Om setet i fråga av någon anledning inte genomförs är alla spel ogiltiga.
  Exempel: Om ett spel är gjort på Över/Under i första set, vinnare i andra och tredje, och endast de två första seten genomförs men matchen avbryts i tredje: spelen på första och andra set kommer stå. Alla spel på tredje set är ogiltiga.

  Setspel:
  Om en tennismatch av någon anledning inte är genomförd i sin helhet är alla spel på set (bäst av tre eller bäst av fem) ogiltiga.

  Handicap:
  Om en tennismatch av någon anledning inte spelas färdigt blir alla spel ogiltiga. Undantaget spel som gäller för set som spelats färdigt.

  Tiebreak
  När ett tiebreak spelas i skiljeset räknas det som 1 set och 1 game.

  Antal game:
  Förutsäg om matchen slutar med under eller över ett visst antal game spelade i matchen. Om någon av spelarna drar sig tillbaka innan detta antal har nåtts återbetalas insatserna. Antal game för set bestäms om set är slutfört.

  Prop-Betting:
  Om en tennismatch av någon anledning inte är genomförd anses alla spel ogiltiga. Några undantag relaterade till specifika set, om det setet genomförts kan göras. Annars är de ogiltiga.

  Fördröjning eller uppskjutning:
  Om en tennismatch genomförts står alla spel. En fördröjning av starttiden av matchen eller uppskjutning mitt i matchen har ingen inverkan på fastställandet av spel så länge matchen till slut genomförts.

  Ändring av plats eller underlag:
  Alla spel står även fast underlaget ändras eller flyttas från inomhus till utomhus.

  Långtidsspel/Vinnarspel
  Alla spel står om en spelare drar sig ur innan en turnering startar, ger upp under turneringens gång eller inte deltar överhuvudtaget.

  59. Trav
  Vinnaren bestäms av officiella resultatlistan, dött lopp-regeln gäller.

  Regler för trav head to head:
  Insatser återbetalas om en eller båda hästarna i head to head är nonrunners, om loppet avbryts eller om ingen av hästarna slutför loppet/får någon officiell sluttid.
  Om två hästar placeras lika, dött lopp, i head-lopp blir spel ogiltiga och insatser återbetalas. - Båda/alla hästarna är oplacerade med identiska tider (enbart Norge).

  Bästa resultat
  I spelet görs en head to head-duell med två hästar från två olika lopp. Hästen med bästa slutplacering vinner duellen. Insatser återbetalas om någon av hästarna drar sig ur före loppet och om det är tillbakadragna hästar i ett eller båda loppen enligt följande:

  Head to head par:
  Två deltagare sätts samman i ett "lag". Det "lag" med den bäst placerade deltagaren vinner duellen. Om inte alla deltagare kommer till start återbetalas insatserna.

  Head to head tidshandikapp
  Hästen som går i mål med bäst kilometertid, inklusive tidshandikapp, vinner duellen.
  Exempel: Om häst A får 15,0 sekunder i kilometertid och har handikapp på 0,2 sekunder blir totala kilometertiden 15,2 sekunder. Om häst B, som inte har ett handikapp, får 15,1 sekunder i kilometertid vinns head to head av häst B. Om hästarna skulle få samma kilometertid är det alternativet oavgjort som vinner. Om det, av någon anledning, inte finns officiella tider för hästarna gäller följande regler för tidshandikapp:

  • Insatserna blir ogiltiga om hästen med handikapp är före motståndaren i resultatlistan och båda hästarna slutför loppet.
  • Om hästen med handikapp (med 0,1 sekunder eller mer) slutar efter motståndaren i resultatlistan är motståndaren vinnare av duellen. Motståndaren måste också avsluta loppet.
  • Om en av hästarna inte slutför loppet vinner den andra duellen. Om ingen av hästarna slutför loppet blir spel ogiltiga.

  Mest vinnande kusk
  Förutsäg vilken kusk som vinner flest (officiella) lopp under året. Om två kuskar når samma antal vinster räknas andraplaceringar och därefter tredjeplaceringar. Andra kuskar på begäran.

  Flest V75-vinster (Sverige)
  Förutsäg vilken kusk som vinner flest V75-lopp inklusive andra Rikstoto-lopp under året. Om två kuskar når samma antal vinster räknas andraplaceringar och därefter tredjeplaceringar. Andra kuskar på begäran.

  V75/V65/V5 - Udda eller jämnt totalt
  Förutsäg om summan av startnumren på V75-vinnarna blir udda eller jämn.

  V75/V65/V5 - Udda eller jämnt mesta vinnare
  Förutsäg om det kommer att bli flest udda eller jämna startnummer bland V75-vinnarna.

  Springa hem pengar eller inte
  Förutsäg om din valda häst kommer att placera sig för prispengar. Officiella resultatlistan från organisatören av loppet gäller.

  Insatser återbetalas enligt följande förutsättningar:
  - Om minst två hästar har dragit sig ur lopp med ett startfält på 8-10 hästar.
  - Om minst tre hästar har dragit sig ur lopp med ett startfält på 11-13 hästar.
  - Om minst fyra hästar har dragit sig ur lopp med ett startfält på 14-15 hästar.

  60. Volleyboll
  Om matchen avbryts innan full tid anses alla spel ogiltiga och oddset 1,00.

  För tävlingar med två matcher där oavgjort avgörs med "Golden Set" så räknas inte ”Golden set” för resultatsättning av spelet. Undantaget marknader som: Vilket lag kvalificerar sig? Vilket lag går vidare? Kommer "Golden Set" att behöva spelas? Eller någon annan marknad som anger "Golden Set" i beskrivningen.

  61. Vattenpolo
  Om matchen avbryts innan full tid anses alla spel ogiltiga och oddset 1,00.

  62. Segelsport
  Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) eller annat auktoritärt organs officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.

  63. Näringsliv & politik
  Det officiella valresultatet avrundas till en decimal. Skulle två eller fler deltagare få exakt samma resultat enligt ovan, anses eventet oavgjort oavsett absoluta antalet röster.

  64. Underhållning
  Resultat baseras på det officiellt beslutande organet. Spel på tävlingar som användaren deltar i eller vet om resultatet på är inte tillåtna.

  65. Poker
  Vinnarmarknader kan erbjudas på hela eller delar av startfältet, på slutgiltiga vinnaren eller på att en spelare ska nå finalbordet. I en full turnering sätts finalbordet som standard till att vara de sista 9 kvarvarande spelarna i turneringen. Spel på spelare som inte startar sätts till 1,00 i odds.

  Head to Head och gruppmarknader vinns av spelaren som tar sig längst av de två eller gruppen. I event med delad Dag 1 (t.ex. Dag 1a, Dag1b) måste minst en av de två eller i gruppen kvalificera sig till Dag 2 för att spelen ska stå. Om ingen i en H2H eller grupp når Dag 2 sätts alla odds till 1,00.

  66. eSports

  Varje match/karta/spel med en tvåvägsmarknad kommer att ogiltigförklaras om det blir oavgjort.

  I den händelse att ett event börjar men inte slutförs, kommer marknader som inte har avgjorts att ogiltigförklaras

  I händelse av en seger då motståndaren diskvalificeras efter att spelat har börjat, kommer spel på matchvinster att bestämmas utefter resultatet.

  Om en spelare/lag mister rätten att delta eller diskvalificeras innan matchen startar, kommer alla marknader att ogiltigförklaras

  För handikapp, över/under och alla sidomarknader måste hela matchen slutföras såvida spelen inte redan avgjorts.

  Alla spel som inte är livespel kommer att ogiltigförklaras om de placeras efter officiell starttid.

  Officiella resultat och statistik kommer att används för att bestämma utgången.

  Om inte statistik är tillgängligt från ledande arrangör, kommer oberoende agenturer att användas för att avgöra utgången på vaden.

  Alla vad på långtidsspel är ”Inte återbetalningsbara för icke-startande" om inget annat anges..

 • VINN PÅ NÄSTAN VAD SOM HELST

  Kolla in våra nya coola Virtuella Sporter

  SPELA NU

  LIVE IMMERSIVE ROULETTE

  Låt ditt spelnöje bli än mer intensivt

  SPELA NU

  BETSAFES NBA-HELGER

  Spela på NBA under veckan och få ett gratisspel lagom till helgen!

  Läs mer